Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
 δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους 
 με θέμα:
 «Διακόσια Χρόνια από το 1821» 
H Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διοργανώνουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από το 1821».
1. Δικαίωμα συμμετοχής 
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου όλης της Ελλάδας. 

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει
 α) εκπαιδευτική επίσκεψη στον Μυστρά και β) απολογιστική συνάντηση κατά την οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.
3. Θεματικό πεδίο 
Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί η Επανάσταση του 1821. Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019 οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο), εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προεπαναστατικές προσωπικότητες:
 α. Αγία Φιλοθέη 
β. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 
γ. Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης
 δ. Ρήγας Φεραίος 
Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός για το έτος 2018-2019.
 4. Όροι συμμετοχής 
 Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετική ταινία μικρού μήκους (βίντεο). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι τρία (3) άτομα) και τα έργα θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.
  Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.
 Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της παρούσας και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους.
  Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνεται, με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής, ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 της παρούσας. Στη συνέχεια αποστέλλονται ταχυδρομικά, με μέριμνα του επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού εκάστης συμμετοχής, οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων («Ο κάτωθι υπογραφόμενος/η……., κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας………, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό και τη δημόσια προβολή του έργου του/της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης») συνοδευόμενων από διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων ανά ομάδα και ο τίτλος του έργου στην παρακάτω διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων Τμήμα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Για τον Μαθητικό Διαγωνισμό «Διακόσια Χρόνια από το 1821» Ανδρέα Παπανδρέου 37, τκ 151 80 Μαρούσι 
 Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον Τίτλο του έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών (έργων) από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
 Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, δύναται αυτή να υποβληθεί ταχυδρομικώς, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο Έντυπο Συμμετοχής- ένα για κάθε μαθητή/τρια εκάστης συμμετοχής- με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων και επισυνάπτοντας το έργο σε φορητό μέσο αποθήκευσης (usb stick).
 Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.
  Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
  Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.
5. Τεχνικές προδιαγραφές
  Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4, μεγέθους έως 1 GB. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ότι τα έργα που υπερβαίνουν την ως άνω χρονική διάρκεια (δηλαδή από 06΄:01΄΄ και άνω) αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.
  Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
 Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.
  Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.
  Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.
  Για τη δημιουργία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.
6. Πηγές έμπνευσης 
Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες: 
1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor 
2 . Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr 
3. Την ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/identity.htm 
7. Υποστηρικτικό υλικό για δημιουργία βίντεο Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης: http://www.i-create.gr/#sp-seminaria
8. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής
 Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ., οπότε και θα απενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παραγράφου 
9. Ομοίως, οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής, δύναται αυτή να υποβληθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 «Όροι Συμμετοχής».
10. Αξιολόγηση & βράβευση έργων 
 Τα έργα θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης, τη συνάφειά τους με το θέμα, την πρωτοτυπία και την αισθητική τους απόδοση.
 Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τα πέντε (5) καλύτερα έργα, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι. 
 Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων έργων θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στον Μυστρά.
 Ομοίως με τους παραπάνω, οι δημιουργοί έργων, στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στον Μυστρά.
 Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/πουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210-3442840 και 210-3442173, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: te-ds@minedu.gov.gr.