Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Μαθητικός  διαγωνισμός σύνθεσης χαρτών

Η Διεθνής Ένωση Χαρτογραφίας, μέσω της ειδικής Επιτροπής της για τη Χαρτογραφία για Παιδιά, οργανώνει ανά διετία διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης χαρτών από παιδιά,
σύμφωνα με το από 18-11-2016 έγγραφο της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας-ΧΕΕΕ, που αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της χώρας. Ο εν λόγω διαγωνισμός, που λαμβάνει χώρα το 2017 στο πλαίσιο του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας (Washington DC, 2-7 Ιουλίου 2017), έχει θέμα «Αγαπάμε τους χάρτες- We love maps» και απευθύνεται σε παιδιά των ακόλουθων ηλικιακών κατηγοριών:
1. κάτω των 6 ετών
2. μεταξύ 6-8 ετών
3. μεταξύ 9-12 ετών
4. μεταξύ 13-15 ετών
Λεπτομέρειες για το θέμα και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας και σε αυτήν του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας:
http://icaci.org/files/documents/reference_docs/2017_bpc_rules.pdf
http://icc2017.org/submitting-to-the-childrens-map-competition/
Σημειώνεται ότι οι χάρτες που θα συντεθούν θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου 2017 στη διεύθυνση που ακολουθεί:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Αγρ. Και Τοπογράφων Μηχανικών
Εργαστήριο Χαρτογραφίας-Γραφείο Α 213
Υπόψη κας Λήδας Στάμου (τηλ. 210-7721378)
Η. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
ΖΩΦΡΑΦΟΥ 15780