Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης με θέμα
 “Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος”
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video και blog – ιστολογίου, «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, καθώς και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών, και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

1.Ταινία μέγιστης διάρκειας πέντε λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) ή Τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων.
2. Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες, σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά.
αποσκοπώντας στην παρουσίαση ιδεών, σκέψεων και προτάσεων για τις έμφυλες διαστάσεις που έχει η καταστροφή αλλά και η διάσωση του Περιβάλλοντος. Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών που επιθυμούν .
Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να επιλέξουν ένα θεματικό πεδίο από τα παρακάτω:
Α. Φύλο και Κλιματική Αλλαγή (Επιπτώσεις στην Υγεία του πληθυσμού, Μετανάστευση-Συγκρούσεις, Ενέργεια, Φυσικές Καταστροφές)
Β. Φύλο και Μεταφορές
Γ. Φύλο και Χημικές Ουσίες
Δ. Φύλο και Νερό
Για κάθε πεδίο που θα επιλέξουν προτείνεται η παρακάτω δομή επεξεργασίας:
1. διερεύνηση του θέματος, παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης
2. συσχετισμός με τα φύλα και επιπτώσεις στα φύλα
3. ιδέες, προτάσεις για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων, αλλαγή συμπεριφοράς και άρση στερεότυπων συμπεριφορών και αντιλήψεων.
Όροι και οδηγίες συμμετοχής
1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.).
2. Στον διαγωνισμό γίνονται αποδεκτές συμμετοχές ομάδων 3-10 μαθητών/τριών και όχι ατομικές συμμετοχές.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας να αναλάβουν την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας

4. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μη πρωτότυπου υλικού για τις ανάγκες του έργου (κείμενα, φωτογραφίες, πληροφορίες από ιστότοπους κλπ), θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης.
5. Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν απαιτείται οι μαθητές/τριες να λάβουν μέρος ως ηθοποιοί στα ψηφιακά τους τεχνήματα. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων. Στην περίπτωση μη συμφωνίας κάποιων γονέων, τα παιδιά τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες διαδικασίες της κινηματογραφικής δημιουργίας (μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά, φωτογραφία κλπ).
6. Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα του/της δημιουργού της ΑΕΠΙ.
7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά των μαθητικών ταινιών
α. Χρονική διάρκεια: ως 5 λεπτά με τους τίτλους αρχής και τέλους
β. Format ταινίας: mp4, wav, flv, mov
Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας
www.i-create.gr από 01/11/2016 έως και 26/03/2017. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών.
2. Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές για τη δημιουργία video θα βρείτε στη σελίδα www.i-create.gr .
3. Για την υποστήριξη της δράσης θα διοργανωθεί επιμορφωτική ημερίδα γύρω από τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία βίντεο, μοντάζ κλπ, καθώς και το περιεχόμενο του διαγωνισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί προσεχώς στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr και www.i-create.gr .
4. Η παράδοση των έργων γίνεται με ανάρτηση στην πλατφόρμα http://vod-new.sch.gr/ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από 01/11/2016 έως και 26/03/2017

5. Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, παρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την αποκλειστική και για απεριόριστο χρόνο άδεια εκμετάλλευσης των συμμετοχών που θα διακριθούν μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου και με κάθε άλλο τρόπο.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι χρήσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
7. Ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός συμμετοχών στα 10 έργα ανά κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος σε συνάρτηση με την/τις κατηγορία/ες που δεν συγκέντρωσε/αν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών.
Βράβευση
1. Οι διακρίσεις απονέμονται στους διαγωνιζόμενους/ες κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη που θα οριστούν από τους φορείς διοργάνωσης.
2. Για τα έργα που θα διακριθούν (τρία ανά κατηγορία), θα υπάρξει δυνατότητα προβολής τους στη ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην ΕΡΤ.
3. Οι μαθητές/μαθήτριες που θα τύχουν διάκρισης καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση (ένα έργο από κάθε κατηγορία) θα λάβουν μέρος σε οργανωμένη εκπαιδευτική επίσκεψη σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), το οποίο θα οριστεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκπομπή της ζώνης ενημερωτικών - πολιτιστικών εκπομπών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και η περιήγησή τους στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ.
4. Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2016-2017.
5. Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα προβληθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. www.isotita.gr .
6. Ψηφιακές βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν όλες οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.