Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
 Δημιουργικής Γραφής

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με θέμα
 «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία:
 έχει φύλο η καρδιά;» 
για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 
Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι
να παρέχει τη δυνατότητα στους/τις μαθητές/μαθήτριες μέσω της δημιουργικής γραφής, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να τοποθετηθούν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο φύλο και τον τρόπο που οι νέοι/νέες σήμερα το βιώνουν και το αντιλαμβάνονται, να προβληματιστούν για ζητήματα έμφυλης ισότητας και διαφορετικότητας, να ασκήσουν κριτική για τον σεξισμό, τα έμφυλα στερεότυπα, την έμφυλη βία. Οι θεματικές που καλούνται να αξιοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες είναι ανοικτές, εναπόκεινται στο ενδιαφέρον τους και υπό αυτήν την έννοια μπορούν να αναφερθούν σε ένα ευρύ πεδίο στην ποιητική ή πεζογραφική αφήγησή τους. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνουν και κατανοούν τις ερωτικές τους σχέσεις, σε ζητήματα στερεοτύπων, διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικής επιλογής, έμφυλων ανισοτήτων, στερεοτυπικών ρόλων ανδρών/γυναικών, τρόπων κατασκευής αρρενωπότητας/θηλυκότητας, έμφυλης βίας, σεξισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης, έμφυλων ταυτοτήτων κ.α. Πέραν των ενδεικτικά αναφερόμενων ζητημάτων οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε άλλο θέμα κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους υπό την προϋπόθεση ότι θα εμπεριέχει όψεις και οπτικές του φύλου στο ποιητικό ή πεζό κείμενό τους. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές /μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) σε όλη την επικράτεια και υλοποιείται σε συνεργασία και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, να καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Ποίηση 
 Διήγημα 
Όροι και οδηγίες συμμετοχής
 Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας 
 Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες αν το επιθυμεί, με αυστηρά μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία 
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική και μπορούν να συμμετέχουν όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν από κάθε σχολείο 
 Οι μαθητές/μαθήτριε μαθητών/μαθητριών 
 Κάθε μελλοντική χρήση και προβολή των έργων από τους φορείς συνδιοργάνωσης του διαγωνισμού θα έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα πραγματοποιείται με γνώμονα την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας των φύλων 
 Απαγορεύεται ρητά η αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω της εμπορίας, διαφήμισης κ.λπ. των υποβληθέντων έργων, τόσο για τους φορείς διοργάνωσης του διαγωνισμού, όσο και για οποιονδήποτε άλλον φορέα ή ιδιώτη 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος 
 Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και τους στόχους του διαγωνισμού 
 Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού θα ακολουθήσει διαδικασία αποτίμησής του 
 Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών Τεχνικά χαρακτηριστικά των συμμετοχών 
 Ποίημα έως 50 στίχους σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf), δίχως στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία του συμμετέχοντα/ της συμμετέχουσας (ονοματεπώνυμο, σχολείο κ.λπ.), πλην του τίτλου του ποιήματος. 
 Διήγημα έως 1000 λέξεις σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf), δίχως στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία του συμμετέχοντα/ της συμμετέχουσας (ονοματεπώνυμο, σχολείο κ.λπ.), πλην του τίτλου του διηγήματος.
 Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης 
1. Η υποβολή/παράδοση των δημιουργικών έργων, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται : το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, η τάξη και το σχολείο φοίτησης, το ονοματεπώνυμο του/της συμβούλου εκπαιδευτικού(εφ΄όσον υπάρχει), απαραίτητα αριθμός τηλεφώνου και e mail επικοινωνίας του σχολείου και του/της συμβούλου εκπαιδευτικού (εφ΄όσον υπάρχει). 
2. Τα δημιουργικά έργα των διαγωνιζομένων υποβάλλονται με την αποστολή γραπτού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimgraf@isotita.gr από 01/11/2018 έως και 28/02/2019. 
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας του διαγωνισμού, τα επισυναπτόμενα αρχεία που θα εμπεριέχουν το δημιουργικό έργο, θα πρέπει να είναι μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf) και να μην φέρουν στοιχεία ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας, στοιχεία του σχολείου και λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία, πλην του τίτλου του έργου του/της μαθητή/μαθήτριας.
 4. Σε κάθε κατηγορία απονέμονται τρεις (3) τίτλοι διάκρισης για έργα μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου και τρεις (3) τίτλοι διάκρισης για τα έργα των μαθητών/μαθητριών Λυκείου.
5. Οι τίτλοι διάκρισης απονέμονται στους/τις διαγωνιζόμενους/ες κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από εφταμελή κριτική επιτροπή. Στην περίπτωση που κάποιο/α από τα μέλη της επιτροπής αδυνατούν να ανταποκριθούν, οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν άμεσα την αντικατάστασή του/τους με προσωπικότητες προερχόμενες από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.
Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και ένας περιορισμένος αριθμός έργων από το σύνολο των συμμετοχών, τα οποία θα επιλεγούν βάσει της βαθμολογίας που θα προκύψει από την κριτική επιτροπή, θα συμπεριληφθούν σε συλλογικό τόμο με τον ομώνυμο τίτλο του διαγωνισμού που θα εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 Οι μαθητές /μαθήτριες που θα τύχουν διάκρισης στην εκάστοτε κατηγορία (3 πρώτες θέσεις) θα λάβουν ως επιπρόσθετο έπαθλο λογοτεχνικά βιβλία. 
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την απονομή των τιμητικών διακρίσεων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019.
 Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα προβληθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. www.isotita.gr