Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα 
“Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου”


Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συν-διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας
 «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου»
 για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.
 Σκοπός του διαγωνισμού είναι
η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.
 Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η διοργάνωση σε μόνιμη βάση, ενός ετήσιου διαγωνισμού ο οποίος θα καλύπτει διάφορες θεματικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας. Για την περίοδο 2018-19 προτείνεται σε πιλοτική φάση ο Διαγωνισμός να απευθυνθεί στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την Ιστορία της Πόλης τους. Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία που αναφέρεται στη ζωή της πόλης τους τον 20ο αιώνα (σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμοι, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες), όπως αυτή ζωντανεύει μέσα από ένα οικογενειακό αντικείμενο, μια φωτογραφία, μια αφήγηση των παππούδων κλπ. Στη συνέχεια, λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά σε επίπεδο σχολικού τμήματος και με δεδομένη την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, ζητείται να ψηφιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα τεκμήρια (φωτογραφίες, αντικείμενα, προφορικές συνεντεύξεις κλπ) και να καταγράψουν με την εποπτεία των εκπαιδευτικών τους την ιστορία τους με τη μορφή σύντομης ταινίας ή ψηφιακής δημιουργίας (πχ. φωτογραφικού άλμπουμ, ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση κ.ά.) Παράλληλα, μέσα από τη δράση «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου», με τη συμβολή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, ημερολόγια, αντικείμενα, ταινίες κ.α.) με μεταδεδομένα που θα αναρτηθούν από τους ίδιους τους μαθητές σύμφωνα με σύγχρονες αρχές της επιστήμης της πληροφορίας και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους δασκάλους και καθηγητές ως υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας, αλλά και γενικότερα σε όσους ερευνητές ασχολούνται με την ιστορία της περιόδου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της σωστής ιστορικής τεκμηρίωσης αλλά και της αναζήτησης περαιτέρω ιστορικών πηγών προτείνεται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές η χρήση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, όπου σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα διερευνηθεί η μορφή αξιοποίησής τους, καθώς και η μετάβαση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους των περιοχών των σχολείων για την εύρεση συναφούς υλικού.
Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 Ταινία μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών
 Ψηφιακή δημιουργία (ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ κλπ) 
Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας θα βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr . Οι μαθητικές ταινίες θα κατατίθενται σε επιτροπή, η οποία θα επιλέγει με βάση την πρωτοτυπία, τη συνάφεια, τον πλούτο των πηγών και την αρτιότητα ποιες εξ αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο www.i-create.gr . Επιλεγμένες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σε ειδική σειρά εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση και/ή να αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
Όροι και οδηγίες συμμετοχής 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής δημιουργίας www.i-create.gr . Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 19/4/2019. Η δράση δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λ.π.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν. 
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, να λάβει μέρος ως ηθοποιός στη ψηφιακή δημιουργία και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων. Επιπλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας, από τους έχοντες τη γονική μέριμνα των μαθητών, για τα τεκμήρια (φωτογραφίες, ψηφιακές απεικονίσεις αντικειμένων, έγγραφα, ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις κ.α.) τα οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση. Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα του/της δημιουργού. Η συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Επικοινωνία:
Βασίλειος Σουλικιάς, τηλ. 210 344 2155, vsoulikias@minedu.gov.gr 
Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 344 3042, apoulopoulou@minedu.gov.gr
Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, lmichou@minedu.gov.gr